Ambassade van België in Indonesië
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht

  • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
  • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.
  • De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.

 

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Opgelet: aanvragen voor Schengenvisa (visa korte duur) moeten ingediend worden via de website van gespecialiseerd bedrijf VFS Global voor België, Nederland en Luxembourg. Het "Benelux" visa centrum is oook bereikbaar per telefoon (+6221 30418712) en per e-mail.

Belangrijke opmerkingen

  1. Er is geen enkel wettelijk recht op een visum.
  2. Het is niet toegelaten om het doel van een visum achteraf te veranderen.
  3. In sommige gevallen kan de consulaire beambte bijkomende documenten of bewijzen vragen.
  4. Alle originele document moeten voorgelegd worden vergezeld van een fotokopie.
  5. Bij binnenkomst van de Schengen-zone is het mogelijk dat de immigratiediensten vragen de bewijsstukken voor te leggen. Hier volgt dat de visumaanvrager de originele documenten of een fotokopie bij zich moet hebben.
  6. Onvolledige aanvraagformulieren of onvoldoende bewijsstukken kunnen als gevolg hebben dat een negatieve beslissing genomen worden.
  7. Indien de visumaanvraag niet goedgekeurd wordt, worden de betaalde consulaire taxen niet terugbetaald.  

 
Algemene informatie

 
Schengenvisa

Sinds 1 september 2011, omwille van een akkoord tussen de drie Benelux-lidstaten, bestaat er een gezamenlijke procedure voor de Schengenvisa (korte duur) die afgeleverd worden via de website van gespecialiseerd bedrijf VFS Global voor België, Nederland en Luxembourg. Het "Benelux" visa centrum is oook bereikbaar per telefoon (+6221 30418712) en per e-mail.

Ten gevolgde het akkoord over wederzijdse visumvrijstelling, getekend met de Europese Unie op 26 mei 2015, kunnen onderdanen van Oost-Timor 90 dagen visumvrij in de Schengenzone verblijven binnen een periode van 180 dagen.  

De Belgische ambassade blijft bevoegd voor de andere visa.

Huwelijk

 
Samenwonen

 
Au pair

 
Gezinshereniging

 
Luxemburg

Zie www.mae.lu/fr/Site-MAE/Immigration